Česky

Popis produktu VZZ

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení (VZZ) vychází ze Zákona č. 245/2006 Sbírky ze dne 21.dubna 2006 o veřejných neziskových zdravotnických zařízení a o změně některých předpisů - hlava VII. "Rejstřík veřejných zdravotnických zařízení".

Charakteristika Rejstříku VZZ

Je to veřejný seznam veden Ministerstvem zdravotnictví, do kterého má každý právo nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. Je zpřístupněn v elektronické podobě umo-žňující dálkový přístup. V tomto seznamu jsou veškerá ústavní nezisková veřejná zdravotnická zařízení (dále jen VZZ) v České republice.
Rejstřík VZZ má umožnit uživatelům pomocí internetu vyhledat zdravotnické zařízení s požadovanou odborností a na tu navázanou spádovostí, dále poskytnout informace o VZZ, o zřizovateli a jiné detailní informace, které jsou podle Zákona č. 245/2006Sb. veřejné.
Aplikace tedy umožňuje snadno a rychle vyhledat potřebné VZZ v požadovaném kraji, okrese či obci, vyhledat potřebné informace o odbornosti atd..

 

vzz-uvodnistrana.jpg

 

 

Jednotlivé role a jejich oprávnění

Uživatelé jsou rozděleny do rolí: běžný uživatel, editor, schvalovatel, admini-strátor.
Běžný uživatel má oprávnění pouze ke čtení aplikací zobrazovaných informací, má právo nahlížet do historie a tisknout zvolené dokumenty.
Editor má oprávnění měnit informace o jednotlivých VZZ, zakládat novou VZZ nebo rušit. Tyto změněné informace však nejsou zobrazovány běžným čtenářům, jsou pouze připravené ke schválení.
Schvalovatel je oprávněn stejně jako editor měnit informace v aplikaci, po jeho schválení se informace zobrazují i běžným uživatelům.
Admin
istrátor je oprávněn číst informace jako běžný uživatel a navíc spravovat uživatele, tedy přidávat uživatele, měnit heslo či mazat uživatele.

Položky hlavního menu

Uživateli jsou v hlavním menu nabídnuty položky: Vyhledat zařízení, Procházet podle území, Spádovost, Odbornost, Přístroj a Historie.

  

vzz-hlavnihomenu.jpg

 

Položka Vyhledat zařízení umožňuje vyhledávání zdravotnického zařízení podle zadání názvu, adresy. či IČ. Není nutné zadat celý textový řetězec, aplikace zobrazí veškerá VZZ obsahující část hledávaného textového řetězce.

 

 


vzz-vyhledatzarizeni.jpg

Procházet podle území je možné pomocí interaktivní mapy nebo zvolením kraje ze seznamu. Aplikace zobrazí seznam veške-rých zdravotnických zařízení spadající do zvolené územní jednotky. Po zvolení jednoho VZZ aplikace zobrazí detailní informace.

V položce Spádovost použitím interaktivní mapy nebo zapsáním názvu obce do textového pole aplikace vygeneruje seznam VZZ, která poskytují pro zadanou obec jakoukoliv odbornost či přístroj.

Položka Odbornost / Přístroj slouží k vy-hledávání zdravotnického zařízení zaji-šťující zadanou odbornost/přístroj.
Aplikace vygeneruje seznam VZZ poskytujících odbornost/přístroj a mapu zobrazující spádovost vázanou na vyhle-dávanou odbornost.
Položka Historie slouží k nastavení data a umožňuje prohlížet historické informace. Aplikace se nastaví k uživatelem zada-nému datu a zobrazuje informace platné pouze k tomuto datu.

Kontrola spádovosti

Tato položka se zobrazuje pouze editorovi a schvalovateli. Umožňuje rychle a efektivně zjistit, v kterých územních jednotkách není určitá odbornost nade-finována nebo kde dochází k překryvu. Aplikace po zadání odbornosti či pří-stroje zobrazí mapu s barevným znázorněním děr či překryvů.

Hlavní přínosy aplikace

  • Umožňuje pomocí vzdáleného přístup zjistit potřebné informace o všech zdravotnických zařízení v ČR. 
  • Centralizuje veškeré informace o zdravotnických zařízení na jedno místo.
  • Usnadňuje administraci a vedení seznamu VZZ, provádění změn jak u jednotlivých zařízení, tak hromadně (například spádovost).

Systémové požadavky

Aplikace VZZ je napsána v prostředni-ctvím PHP skriptů (vhodné pro Win-dows/Linux platformu) s možností použití databáze ORACLE nebo MySQL.

Technické předpoklady korektního chování aplikace

Aplikace VZZ je optimalizovaná pro rozlišení 1024x768 pixelů a je odladěna pro standardní prohlížeče typu Internet Explorer, Maxthon, Mozila/Forefox a Opera. Pro korektní prohlížení aplikace je nutné mít povolený JavaScript a pro grafickou vizualizaci je nutný prohlížeč Macromedia, Flash Player.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.