Česky

Metodika řízení projektu PRINCE2

jan.kubes, aktualizováno: 31.07.2014

Projektový tým naší společnosti pracuje kvalifikovaně a konzistentně, což nám umožnila jednotná metodika proškolení při řízení projektů dle metodiky PRINCE2®! Jednotlivé úkoly nevnímáme jako byrokratickou zátěž, ale efektivně plníme. Metodika  PRINCE2® zamezí efektivitě vzniku nekonzistencí a napomůže vnímání projektové metodiky jako systémového celku nezbytného pro efektivní fungování.

Základní informace o metodice řízení projektů PRINCE2®

PRINCE2® (Projects In Controlled Environment) je metodika pro efektivní projektové řízení, založená na bázi standardizovaného procesního modelu projektového cyklu. PRINCE2® je standardem, široce využívaným jak v soukromém sektoru, tak státní správě po celém světě.

Hlavními charakteristikami - principy PRINCE2® jsou:

 • Kontinuální obchodní zdůvodnění realizace projektu.
 • Definovaná organizační struktura řídícího týmu projektu, včetně popisu rolí a odpovědností.
 • Řízení na základě výjimek - projekt má definované tolerance pro všechny cíle projektu, pro delegování odpovědností.
 • Projektové týmy, které se učí ze zkušeností.
 • Projekt je zaměřen na dodání výstupů / produktů, přístup k plánování je založen na definování produktů, tedy výstupů projektu.
 • Důraz na rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných etap.
 • Škálovatelnost, flexibilita a přizpůsobení k použití na různých typech projektů.

Popis metodiky řízení projektů PRINCE2®

PRINCE2  představuje ucelený přístup k řízení jakéhokoliv druhu projektů, určený zejména firmám a organizacím. PRINCE2 nastavuje zejména rámec, který je zaměřen hlavně na stanovení procesů, rolí, odpovědností a dalších rozhodujících prvků důležitých při řízení projektu. Dobře tak je ošetřen především životní cyklus projektu. Z hlediska plánovacích a monitorovacích technik pokrývá jen to nejnutnější minimum.

Hlavní výhody PRINCE2:

 • jednotný způsob řízení projektů a vedení dokumentace,
 • důraz na sladění cílů projektu s cíly organizace,
 • během projektu jsou jasně rozděleny odpovědnosti a pravomoci, stejně tak pravidla pro eskalaci problémů apod.
 • projekt je rozdělen na zvládnutelné etapy, což jej zpřehledňuje a usnadňuje jeho kontrolu
 • pravidelným vyhodnocováním na konci etap se zabraňuje tomu, že se projekt vymkne kontrole (skrytý růst nákladů i záběru projektu)
 • dobře je zde řešeno řízení změn (posuzování změn v zadání během projektu apod.)

Pro firmy je zavedení PRINCE2 zajímavé hlavně z dlouhodobého hlediska. Často je využíván ve spojitosti s ITIL.

Rámec PRINCE2

PRINCE2 vymezuje zejména procesy, které definují životní cyklus projektu a klíčové aktivity, zásady a návaznosti mezi řídícími procesy. Jde tedy o následujících 5 základních fází projektu:

 • Startování projektu (Starting Up a Project – SU)
 • Zahájení projektu (Initiating a Project – IP)
 • Řízení projektu (Running a Project – DP) - Kontrolování etapy (Controlling a Stage – CS), Dohled nad realizací produktu (Managing Product Delivery – MP), Řízení přechodu mezi etapami (Managing Stage Boundaries – SB)
 • Uzavření projektu (Closing a Project – CP)
 • Přínosy projektu (Benefits Realisation – BR)

Schematické uspořádání jednotlivých fází s ideovým náčrtem harmonogramu a dokumentační podpory je uveden na obrázku níže. Obrázek je záměrně konstruován jak základní obrys typového projektu. Pro konkrétní projekt je pak třeba jednotlivé fáze v detailu rozpracovat do přesného harmonogramu.

Obrázek: Typové schéma projektu dle PRINCE2

prince2.jpg

                       

 

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.